top of page
groddar

S-adenosylmetionin (SAMe)

S-adenosylmetionin (SAMe) är ett naturligt förekommande ämne som finns i nästan alla vävnader och vätskor i kroppen. Det ingår i fler än 40 olika kemiska reaktioner i kroppen, spelar en roll i immunförsvaret, upprätthåller cellmembranens stabilitet och hjälper till att producera och bryta ned kemikalier i hjärnan, bland annat serotonin, melatonin och dopamin.
Flera studier visar att SAMe kan verka lindrande vid artros genom en smärtstillande och antiinflammatorisk effekt. Andra studier tyder på att SAMe kan bistå i behandlingen av depression. Det verkar även ha en gynnsam effekt på kroppens avgiftning och skydda mot vissa leversjukdomar.
S-adenosylmetionin samverkar med B12 och folat. Brist på något av de här två vitaminerna kan minska nivåerna av SAMe i kroppen.

Metabolism

SAMe finns inte i mat, utan bildas av aminsoyran metionin och adenosinetrifosfat (ATP), kroppens främsta energimolekyl. Under optimala förutsättningar tillverkar kroppen all SAMe som behövs.
SAMe samarbetar med B12 och folsyra i metyleringsreaktioner som krävs för många nyckelfunktioner i kroppen, till exempel avgiftningsfunktioner och tillverkningen av kemikalier i hjärnan. SAMe är bättre på att överföra metylgrupper än andra metylgivare och används som metylgivare för regleringen av DNA-funktioner och bildning av RNA.
SAMe behövs även för att olika svavelämnen ska kunna bildas i kroppen, bland annat antioxidanten glutation och viktiga broskkomponenter som kondroitinsulfat.
Tillskott av SAMe tas upp i tunntarmen och sker bäst mellan måltiderna. En del av kan successivt passera genom blod-hjärnbarriären, påverka hjärnans signalämnen och så småningom ansamlas i ryggmärgsvätskan. Omkring 15 procent utsöndras genom urinen och 23 procent via avföringen. Resterande SAMe lagras och används av kroppen av vid behov. Positiva kliniska effekter uppnås oftast efter cirka två veckors intag.

Behov

Brister på metionin, folat eller vitamin B12 kan minska SAMe-halten i kroppen.

Beredningsform i kosttillskott

SAMe förekommer oftast i tabletter om 100 mg eller 200 mg. SAMe-tillskott är känsliga för temperaturer över 0 grader och för fukt. De bör förvaras på en sval och torr plats, men inte i kylskåp. Tabletter ska förvaras i blisterförpackningen tills de används.
Vid intag bör man starta med låg dos (exempelvis 100 mg per dag) och långsamt öka intaget för att undvika magbesvär.
Det är viktigt att notera att injicerbart SAMe har använts i många av studierna som gjorts av ämnet. Därför är det oklart om orala tillskott är lika tillförlitliga eller effektiva. Mindre studier tyder på att oralt tillskott av SAM inte absorberas lika väl i kroppen. Läkare rekommenderar att ta oralt SAMe tas tillsammans med vitamin B12, folsyra, metionin och trimetylglycin för att öka absorptionen.

Kontraindikationer

SAMe ska aldrig ges till barn utan läkares överinseende.
SAMe har i några studier visat sig verkar främja tillväxten av pneumocystis, en svamp som kan orsaka lunginflammation hos personer med nedsatt immunförsvar. Det kan öka sannolikheten för eller svårighetsgraden av pneumocystis-infektion hos hiv-positiva personer.

Biverkningar

Biverkningar av SAMe är ovanliga, och när de inträffar består de oftast av mindre problem som illamående eller matsmältningsbesvär. Andra biverkningar har dock angetts i sällsynta fall, bland annat huvudvärk, ångest, upprymdhet, rastlöshet och sömnlöshet. Svettning, yrsel och hjärtklappning har också rapporterats.

Överdosering

Stora doser SAMe kan orsaka mani (onormalt förhöjd sinnesstämning). Man måste därför börja med en låg dos och gradvis öka den. Den rekommenderade dosen ska INTE överskridas.

Interaktioner med läkemedel

Antidepressiva läkemedel: SAMe kan interagera med antidepressiva läkemedel och öka risken för biverkningar, liksom serotonergt syndrom – ett potentiellt mycket farligt tillstånd som orsakas av för mycket serotonin i kroppen.
Diabetesläkemedel: SAMe kan minska blodsockerhalten och kan förstärka effekten av diabetesmediciner, vilket ökar risken för hypoglykemi (lågt blodsocker).
L-dopa: Vissa studier tyder på att läkemedlet levodopa (L-dopa) mot Parkinsons sjukdom kan sänka nivåerna av SAMe i kroppen, vilket kan öka medicinens biverkningar och bidra till depression. Andra studier har dock funnit bevis för att ta SAMe kan göra L-dopa mindre effektivt. Om du har Parkinsons sjukdom bör du därför inte ta SAMe utan att prata med din läkare först.
Tramadol (smärtstillande läkemedel): SAMe ska inte tas tillsammans med detta läkemedel eftersom det kan öka risken för serotonergt syndrom – ett potentiellt mycket farligt tillstånd som orsakas av för mycket serotonin i kroppen.

 

Publicerad 2 maj 2016 av Helene Sandström

Nordic Nutrition Council är:

 • en kunskapsbro mellan nutritionsforskningen och livsmedelssektorn med en unik överblick över det vetenskapliga kunskapsläget på nutritionsområdet.
   

 • en arena för dialog och kunskapsutbyte mellan näringsforskare, myndigheter, branschorganisationer och näringsliv.
   

 • en förmedlare av aktuell och opartisk information om kostens och näringsämnens inverkan på hälsan.
   

Värdegrund
 

Nordic Nutrition Council …

 • delar Världshälsoorganisationens definition av hälsa som ”ett tillstånd av totalt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte enbart avsaknad av sjukdom eller funktionshinder”.
   

 • har en holistisk syn på hälsa; människan är inte starkare än sin svagaste länk.
   

 • står för människors rätt att fatta beslut om sin egen kropp och hälsa, val av kost, näringsämnen och livsstil.
   

Vision
 

Nordic Nutrition Council …
 

 • vill skapa förutsättningar för en god folkhälsa, i nuet och för framtiden, genom att på god vetenskaplig grund öka samhällets kunskap inom området kost och nutrition och öka insikten om kostens och näringsämnens inverkan på hälsan.
   

Agenda
 

Nordic Nutrition Council …
 

 • skapar förutsättningar för en god folkhälsa genom att på vetenskaplig grund sprida kunskap i frågor om kost och nutrition till politiker, medier, forskare, hälsovårdspersonal och privatpersoner i Norden.
   

 • förmedlar forskningsresultat inom området kost och nutrition genom att publicera dem på sin egen hemsida och förmedla relevanta och väl underbyggda forskningsresultat.
   

 • tillhandahåller den självklara och ärliga arenan för debatt och diskussion om hur kost och näringsämnen påverkar den mänskliga kroppen.
   

 • förespråkar fri tillgång till säkra* näringsämnen såsom vitaminer, mineraler, aminosyror, fettsyror, probiotika, fibrer samt näringsrik, ren och GMO-fri kost.
   

 • stödjer seriös forskning kring kost och näringsämnen i Norden.
   

 • förmedlar och bygger nätverk mellan nordiska och internationella forskningsinstanser inom området kost och nutrition.
   

 • upprätthåller specifik kompetens i frågor relaterade till kost, närings- och hälsopåståenden och erbjuder saklig och forskningsbaserad information till medier och myndigheter i frågor rörande kost och nutrition för att ge support för väl underbyggda analyser och beslut.
   

 • motverkar spridning av osaklig och irrelevant information genom att påvisa brister i och missuppfattningar kring forskning och propaganda som gäller kost och nutrition.

 

*Säkerheten ska baseras på vetenskaplig dokumentation eller traditionell användning.

bottom of page