top of page
typ Writer

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN NORDIC NUTRITION COUNCIL

Antagna vid föreningsstämman 22 april 2015 – reviderade den 27e april 2018

 

 

 

§1             Föreningens firma och form

 

Föreningens firma är Nordic Nutrition Council. Föreningsform är rent ideell förening.

 

 

§2             Föreningens ändamål

 

Föreningens ändamål är att skapa förutsättningar för en god folkhälsa genom att på vetenskaplig grund sprida kunskap i frågor om kost och nutrition, även inbegripande säkra, verksamma, hälsofrämjande näringsämnen och växter.

 

 

§3             Föreningens säte

 

Föreningen har sitt säte i Stockholm kommun, Stockholms län.

 

 

§4             Medlemskap och gåvor

 

1. Det finns endast en kategori av medlemskap.

2. Endast fysiska personer kan vara medlemmar.

3. Ett medlemskap ger en röst på föreningsstämman.

4. Företag och organisationer kan ge gåvor men inte vara medlemmar och har således ingen rösträtt på föreningsstämman.

 

Ansökan om medlemskap i föreningen ska göras skriftligen hos föreningens styrelse. Med skriftlig ansökan likställs ansökan som gjort via e-post eller föreningens hemsida.

 

I samband med ansökan ges medgivande till föreningen att spara medlemmens personuppgifter i medlemsregistret som hanteras enligt gällande lagstiftning om personuppgifter.

Det sker ingen granskning av nya medlemskap och medlemskapet träder därför i kraft samma datum som ansökan kommer in. Då alla enskilda privatpersoner tillåts bli medlemmar skickas ingen bekräftelse på medlemskapet ut.

Föreningen förbehåller sig rätten att tacka nej till gåvor om intressekonflikt eller jäv föreligger.

 

 

§5             Medlems lojalitetsplikt

 

Medlem är skyldig att lojalt verka för föreningens ändamål.

 

 

§6             Medlemsavgift

 

Föreningsstämman fastställer den årliga medlemsavgiften. Person som blir medlem, samt medlem vars medlemskap upphör, under pågående verksamhetsår ska betala full medlemsavgift för hela året oaktat att denne endast varit medlem under en del av året.

 

 

§7             Medlemskapets upphörande

 

Utträde:

Medlems som vill utträda ur föreningen ska skriftligen anmäla detta till styrelsen. Medlemskapet upphör den dagen då anmälan kommit styrelsen tillhanda.

Uteslutning:

Medlem som (a) inte fullgör sina ekonomiska skyldigheter gentemot föreningen, (b) inte rättar sig efter föreningens stadgar, (c) inte rättar sig efter beslut som fattas av styrelsen eller föreningsstämman, och/eller (d) i övrigt skadar föreningen eller motverkar dess ändamål eller intressen får uteslutas ur föreningen eller, istället för uteslutning, tilldelas varning. Medlem får inte uteslutas ur föreningen av något annat skäl än de som angetts här.

Beslut om varning fattas av styrelsen. Beslut om uteslutning på grund av att medlem inte fullgjort sina ekonomiska skyldigheter gentemot föreningen fattas av styrelsen. Beslut om uteslutning på annan grund fattas av föreningsstämman.

 

 

§8             Föreningsstämman

 

Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ. På föreningsstämman har varje medlem en (1) röst. Rösträtten får utövas genom ställföreträdare eller ombud. Medlem får även anlita ett (1) biträde vid föreningsstämman, dock att ett sådant biträde inte äger förslags- eller yttranderätt vid sammanträdet.

Årsstämma skall hålls årligen före utgången av april månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. Extra föreningsstämma skall hållas när styrelsen finner det behövligt eller när revisorn alternativet minst en tiondel (1/10) av föreningens medlemmar begär hos styrelsen att en extra föreningsstämma skall hållas. Av begäran ska det framgå vilket eller vilka ärenden som medlemmarna vill att föreningsstämman skall behandla. När styrelsen mottagit en begäran om extra föreningsstämma skall kallelse ske inom fjorton dagar från dagen då begäran mottogs och stämman hållas inom två månader från samma dag. Underlåter styrelsen att kalla till stämman i rätt tid får den/de som framställt begäran om stämman utfärda kallelsen och hålla stämman i styrelsens ställe.

Styrelsen och medlemmarna får avge förslag att behandlas av årsstämman. Förslag från medlem (motion) ska vara styrelsen tillhanda senast vid februari månads utgång. Före sent inkomna motioner tas inte upp i kallelsen till årsstämman. Styrelsen ska avge ett skriftlig yttrande över de motioner som tas upp i kallelsen till stämman.

Kallelse ska ske genom brev med posten eller per elektronisk post och skickas till samtliga medlemmar i föreningen senast (a) fyra veckor före en årsstämma eller (b) två veckor före extra föreningsstämma. Kallelse skall innehålla förslag till dagordning samt styrelsens förslag till beslut och inkomma motioner.

Vid årsstämma ska följande ärenden behandlas:

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet

2. Fastställande av röstlängd för möte

3. Val av protokolljusterare och rösträknare

4. Fråga om kallelse till stämman har skett på rätt sätt

5. Fastställande av dagordning

6. Framläggande av styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret

7. Framläggande av balans- och resultaträkning för senaste verksamhetsåret

8. Framläggande av revisionsberättelse för det senaste verksamhetsåret

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det senaste verksamhetsåret

10. Fastställande av medlemsavgifter

11. Val av styrelseledamöter och suppleanter

12. Val av revisor

13. Val av valberedning

14. Behandling av styrelsens föreslag och i rätt tid inkomna motioner

På föreningsstämma (oavsett om det är fråga om årsstämma eller extra föreningsstämma) får beslut inte fattas i något ärende som inte upptagits i kallelsen till stämman.

Föreningsstämman är beslutför med det antal medlemmar som är närvarande på stämman.

Beslut på föreningsstämma fattas med acklamation (bifallsrop) eller, om så begärs, efter omröstning (votering). Omröstning sker öppet. Vid val ska omröstning ske slutet om någon begär detta.

Vid omröstning gäller den mening som har fått mer än hälften av de avgivna rösterna, såvida annat inte framgår av stadgarna. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder.

 

För beslut om ändring av stadgarna krävs att minst två tredjedelar av de röstande medlemmarna har röstat för beslutet. Förslag till ändring av stadgarna ska föreläggas genom proposition från styrelsen eller motion från medlem.

För beslut av upplösning av föreningen krävs att minst fyra femtedelar av de medlemmar som närvarar på stämman röstar för beslutet vid två på varandra följande föreningsstämmor med minst sex månaders mellanrum. Finns det vid tiden för upplösning tillgångar i föreningen beslutar den andra stämman hur tillgångarna ska disponeras för bästa ändamål enligt föreningens syfte.

 

 

§9             Styrelsen

 

Styrelsen består av minst tre (3) och högst (7) ledamöter (varav en skall vara styrelseordförande), samt upp till två (2) suppleanter. Styrelsen utser inom sig ordförande och de övriga befattningshavare som behövs. Styrelsen är beslutför när minst hälften av styrelseledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.

Föreningen tillämpar två års mandatperioder för styrelseledamöter. Dessa mandatperioder ska ske överlappande.

Det åligger styrelsen att svara förföreningens verksamhet och att tillvarata medlemmarnas intressen. Det åligger särskilt styrelsen att verkställa av årsstämman fattade beslut, planera, leda och fördela arbetet inom föreningen, ansvar för och förvalta föreningens medel och förbereda årsstämma.

Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till arbetstagare i föreningen, enskild medlem eller annan person.

Föreningen tillämpar öppenhet och transparens och välkomnar full insyn och granskning av föreningen och dess styrelseledamöter.

Alla styrelseledamöter skall verka för att föreningens ändamål uppfylls.

 

 

§10          Revisorer

 

Föreningen skall ha en eller två revisorer. Om föreningsstämman så beslutar skall minst en av revisorerna vara auktoriserad eller godkänd revisor.

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar som gäller föreningens verksamhet. Revisorerna ska granska styrelsens förvaltning och räkenskaperför det senaste verksamhets- och räkenskapsåret same till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsstämman.

 

 

§11          Firmateckning

 

Föreningens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två styrelseledamöter i förening eller av en eller flera särskilt utsedda personer.

 

 

§12           Verksamhets- och räkenskapsår

 

Föreningens verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden från och med den 1 januari till och med den 31 december.

 

 

§13           Tolkning av stadgarna

 

Uppstår det tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om det förekommer fall som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsstämma. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen.

bottom of page