top of page
  • Helene Sandström

Ny metod för att bestämma rätt intag av vitaminer och mineraler

Uppdaterat: 8 okt. 2019

Vitaminer och mineraler i rätt mängd är viktigt för människans hälsa. I en artikel som nyligen publicerats i Critical Reviews on Food Science and Nutrition beskriver nederländska forskare en bättre metod för att bestämma optimalt intag av mikronäringsämnen. Med den kan anpassade rekommendationer fastställas för olika grupper i befolkningen.


På senare år har det rått mycket förvirring kring vilka doser av vitaminer och mineraler som är optimala för olika grupper i befolkningen. Det har kommit studier som varnat för höga doser av isolerade vitaminer, speciellt de syntetiska, däribland E-vitamin, betakaroten och folsyra. Å andra sidan finns det undersökningar som visat att vissa grupper har brist på mikronäringsämnen som D-vitamin, järn och magnesium.


Nyckelfrågan i den nya holländska studien var hur man korrekt kan bestämma optimala nivåer av mikronäringsämnen för olika befolkningsgrupper. Forskarna har därför tagit fram en ny metod som bygger på ett tidigare arbete som utförts av ILSI Europe. Metoden har finjusterats för att optimalt näringsintag ska kunna fastställas för olika grupper, exempelvis barn, idrottare och gravida, och för olika former av näringsämnen. 


– Vår strategi innebär att alla tillgängliga data integreras med hänsyn till risken för brister, större behov eller fördelar för vissa befolkningsgrupper, säger forskningsledare Lisette Krul i ett pressmeddelande från TNO, Nederländernas organisation för tillämpad vetenskaplig forskning.  Risken för toxicitet tas också med i beräkningen.


Flexibel metod som drar nytta av alla tillgängliga data Metoden är flexibel och gör det möjligt att utnyttja alla tillgängliga relevanta forskningsdata av god kvalitet. De hämtas från studier på människor och från studier om biotillgänglighet som visar på variationer mellan olika former av mikronäringsämnen samt, när det gäller djurförsök, uppgifter om jämförbarhet mellan arter.


Tillvägagångssättet innebär att för- och nackdelar vägs mot varandra. Till exempel kan nyttan för centrala nervsystemets och musklernas funktioner uppväga eventuella laxerande effekter vid högre doser av exempelvis magnesium. Variationer i behov hos olika grupper räknas också in. Barn som växer behöver relativt höga halter kalcium, medan gravida kvinnor behöver mer D-vitamin och folat. Anpassat intag kan bestämmas efter faktorer som demografi, etnicitet, ålder och livsstil samt olika näringsformer.

Metoden genomförs i tre olika steg:

1. Identifiering av relevanta undergrupper i befolkningen baserat på mikronäringsämnenas avsedda användning och/eller specifika användningsområden eller kända effekter i undergrupperna. 2. Beräkning av den dos som är effektiv för 50 procent av en befolkning (ED50-värde). 3. Beräkning av rimliga fördelar och risker utifrån verkningsgraden.

För att utvärdera metodens användbarhet användes två olika kemiska former av mikronäringsämnena folat och järn.

EU överväger att införa maximi- och minimidoser med undermåliga metoder Tiden för publiceringen av den här studien sammanfaller med EU-kommissionens övervägande att införa begränsningar av både max- och miniminivåer för vitaminer och mineraler i kosttillskott. Nuvarande tillåtna nivåer av mikronäringsämnen bygger på referensintag i befolkningen (PRI, som används av EFSA) eller näringsreferensvärde (NRV) (som tidigare kallades rekommenderat dagligt intag eller RI). Problemet med de här referenserna, enligt författarna, är att de inte tar hänsyn till variationer mellan olika former av samma typ av näringsämne eller risker och fördelar som är förknippade med doser som överstiger referensvärdena hos vissa grupper i befolkningen.


Det finns också en stigande insikt om att de genomsnittliga referensvärdena inte är uppdaterade när det gäller den senaste vetenskapen.


Författarna till studien anser att deras metod för fastställande av optimala nivåer för mikronäringsämnen är tillräckligt vetenskapligt robust för att övervinna e befintliga metodernas svagheter. De menar att det nya tillvägagångssättet kan innebära ett betydande steg framåt för mer individanpassade näringsrekommendationer.


Forskningsstudien finansierades av den icke vinstdrivande organisationen Alliance for Natural Health international och av det nederländska företaget Solgar Vitamins.Källa:

Alliance for natural health. Could you be over- or under-dosing with vitamins or minerals? Pressmeddelande 2016-06-01.


Studien:

Krul L, Kremer BH, Luijckx NB, Leeman WR. Quantifiable risk-benefit assessment of micronutrients: from theory to practice. Crit Rev Food Sci Nutr. 2016 May 17

27 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page