top of page
  • Helene Sandström

Magnesium säkert och verksamt mot depression

En amerikansk studie från universitetet i Vermont visar att det vanliga, billiga mineralämnet magnesium kan minska besvär med ångest och depression.


Tidigare forskning har visat på en stark koppling mellan ett högre magnesiumintag och minskad risk för depression, men det här är den första randomiserade, kliniska prövningen som undersökt effekterna av magnesiumtillskott på deprimerade vuxna i USA.


Depression är en enorm belastning för sjukvården. Mer än 350 miljoner människor över hela världen lider av sjukdomen, och behandlingen med antidepressiva läkemedel innebär en belastning i sig, både när det gäller kostnad och biverkningar.


Enligt Michael Berk, professor i psykiatri vid universitet i Melbourne i Australien, får bara omkring en tredjedel av dem som behandlas med så kallade SSRI-läkemedel mot depression god lindring. En tredjedel svarar inte alls, medan en av tre får måttlig lindring. En dansk forskningsöversikt från 2015 visade dessutom att antidepressiva mediciner ökar risken för aggressivt beteende och självmordstankar i dubbelt så hög utsträckning hos yngre patienter.


Ett livsviktigt ämne Magnesium är ett mineralämne som behövs för livsviktiga kroppsfunktioner som hjärtrytm, blodtryck och blodsockerreglering, men också för skeletthälsan. De viktigaste källorna i kosten är grönsaker, fullkorn, frön och nötter. Men magnesium spelar även en roll när det gäller att bekämpa inflammation i kroppen (inflammation har kopplats till depression och många andra sjukdomar), och flera forskargrupper har bekräftat att det finns ett samband mellan det här mineralet och depression. Hittills har emellertid få studier gjorts av ämnets kliniska effekter på patienter som lider av depression och ångestbesvär.


Men nu visar alltså forskning som nyligen publicerades i den medicinska tidskriften PLoS One att tillskott av 248 mg rent magnesium per dag verkar vara ett säkert och effektivt komplement eller alternativ i behandlingen av mild till måttlig depression. Prövningen som utfördes var en öppen, randomiserad överkorsningsstudie med 126 vuxna deltagare som alla led av mild till måttlig depression. Genomsnittsåldern var 52 år och 42 procent var kvinnor.


Deltagarna delades upp i två grupper där den ena fick 248 mg rent magnesium per dag i sex veckor, medan den andra inte fick någon behandling alls. Efter sex veckor bytte grupperna plats så att den som tidigare inte fått behandling nu fick sex veckors intag av magnesium och vice versa. Forskarna valde att ge tillskotten i form av magnesiumklorid eftersom den har hög biotillgänglighet (liksom flera andra former av magnesium). Undersökningar av deltagarnas depressionssymtom genomfördes sedan var fjortonde dag.


Snabb och omfattande effekt Vid studiens början hade deltagarna symtom som motsvarade mellan 5 och 19 poäng på självskattningsformuläret PHQ-9 som används för att diagnostisera depression. Den positiva effekten visade sig redan efter två veckor, och efter sex veckor hade symtomen minskat med i genomsnitt 6 poäng, oavsett kön, ålder, sjukdomsbörda och läkemedelsintag.


En minskning på 5 poäng anses som kliniskt relevant och används som ett effektmått när man testar antidepressiva läkemedel.


Det är känt sedan tidigare att näringsämnen som omega 3, D-vitamin och folsyra kan förbättra effekten av antidepressiv medicin, och det stämde även i den här studien. De personer som även tog antidepressiva läkemedel fick lägre poäng på självskattningsformuläret. Magnesiumtillskottet tolererades väl och gav få biverkningar – diarré hos åtta deltagare och illamående hos en. Flera andra positiva effekter utöver lindring av nedstämdhet och ångest rapporterades, däribland färre besvär med huvudvärk och muskelkramper som är vanliga tecken på magnesiumbrist.

– Resultaten från den här studien är mycket uppmuntrande med tanke på det stora behovet av fler behandlingsalternativ vid depression, säger forskaren Emily Tarleton som ledde studien. Vi har visat att magnesiumtillskott är en snabb, säker och billig metod för att kontrollera depressiva symtom.


Källa: University of Vermont. Tarleton Study Finds Magnesium is Effective and Safe Treatment for Depression. Pressmeddelande 20170617.


Studien: Tarleton EK, Littenberg B, MacLean CD, Kennedy AG, Daley C. Role of magnesium supplementation in the treatment of depression: A randomized clinical trial. PLoS One. 2017 Jun 27;12(6):e0180067.

497 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page