top of page
  • Helene Sandström

Livsmedelsverkets instruktioner strider mot svensk lag och EU-rätten

I en dom från Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) den 13:e november 2018 fastställdes att de svenska kommuner som utfärdat saluförbud för kosttillskott har handlat i strid med gällande svensk lag och EU-rätten.


År 2015 gav Livsmedelsverket ut en handbok till Sveriges kommuner med instruktioner om hur kontrollen av bland annat kosttillskott ska ske. I handboken skriver verket om ett så kallat rekommenderat UL-värde (Upper Limit) från EFSA* för vitaminer och mineraler, som dock inte officiellt har fastställts som gränsvärde vare sig i Sverige eller i övriga EU.


Följden blev att svenska kommuner har belagt företag och butiker med saluförbud för fullt säkra och lagliga produkter. Detta har inneburit att svenska konsumenter gått miste om produkter och att företag lidit stor ekonomisk skada.


Svenska kommuner har enligt domen i mål nr 3160-17 från HFD inte rätt att lokalt införa saluförbud för kosttillskott som bedöms som säkra i enlighet med Kosttillskottsdirektivet. De kommuner som utfärdat saluförbud för kosttillskott med hänvisning till mängden vitaminer eller mineraler de innehåller, har alltså gjort det helt utan författningsstöd.


Livsmedelsverkets handbok Kontrollwiki innehåller allvarliga fel – Gränsvärden för vitaminer eller mineraler finns varken i svensk lag eller i regelverk från EU-kommissionen. Innehållet i kosttillskott regleras däremot i Kosttillskottsdirektivet 2002/46/EG som är framtaget av EU med syfte att harmonisera handeln av kosttillskott, och är införlivat i svensk lag, förklarar Rolf Forslund på Kenkou Selfcare AB som är ett av de företag som drabbats hårt av Livsmedelsverkets felaktiga information till kommunerna.


Protester från både företagare och jurister mot den felaktiga informationen i Livsmedelsverkets kontrollhandbok har lämnats till kommuner, myndigheter och den ansvarige ministern. Ingen ändring av den missledande informationen har dock skett. Kommunerna uppmanas fortfarande att anmäla värden som överskrider UL-värdena till EU:s säkerhetssystem för varning om skadliga ämnen i livsmedel, Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF), och belägga saluförbud.


– Detta innebär dels att kommunerna uppmanas att handla godtyckligt utan lagstöd, dels att det viktiga RASFF-systemet missbrukas. Det är riktigt farligt då systemets livsviktiga funktion urholkas, fortsätter Rolf Forslund.  RASFF är till för att varna för förekomst av farliga ämnen som gifter, tungmetaller och bakterier i livsmedel, inte för vitaminer i helt säkra doser.


En dom från Högsta förvaltningsdomstolen är prejudicerande – Eftersom detta nu är en dom från HFD får den prejudicerande verkan, säger advokat Marcus Angström på 7WISE Advokatbyrå.


– Det är helt oacceptabelt att företag och konsumenter behandlas på detta godtyckliga sätt av en svensk myndighet. Vi företagare tillämpar redan de principer som avses i Kosttillskottsdirektivet med tydliga etiketter och de kontrollrutiner som föreskrivs, säger Patrick Wahlberg från Greatlife Group AB, som just fått rättelse av sin tidigare dom mot D-vitamin i dagsdosen 125 mikrogram.


Myndigheterna behöver nu rätta sig efter domslutet – Jag lider med de företagare som drabbats av Livsmedelsverkets och flertalet kommuners felaktiga agerande, säger advokat Marcus Angström på 7WISE Advokatbyrå. Jag utgår från att Livsmedelsverket omgående rättar sig efter domslutet och lämnar korrekt information till Sveriges kommuner.


Om det ska införas gränsvärden inom EU, eller nationellt i Sverige, kräver EU-domstolen att den senaste forskningen beaktas, menar Rolf Forslund. Balansen mellan risker och fördelar måste då avvägas mycket noggrant enligt EU-kommissionen och riskbedömningsinstitutet TNO.


– Men gränsvärden behövs egentligen inte, varken nationellt eller inom EU. EU-domstolen har redan fastslagit att tilläggsmärkning som ger konsumenten tydlig information är den mest proportionerliga åtgärden som tillåter fri handel mellan medlemsstaterna och samtidigt skyddar konsumenten. I många EU-länder praktiseras detta redan och Västerås kommun har införlivat denna princip eftersom det finns flera förvaltningsdomslut som befäster denna praxis, säger Rolf Forslund.

————————————————

Fakta om Högsta förvaltningsdomstolen: Högsta förvaltningsdomstolen (tidigare Regeringsrätten) är den högsta instansen bland de allmänna förvaltningsdomstolarna. Huvuduppgiften är att skapa prejudikat. Domstolen prövar överklaganden av domar och beslut från landets fyra kammarrätter.


Fakta om samarbetsgruppen Nordic Food Supplement Alliance: År 2015, då de oriktiga instruktionerna från Livsmedelsverket började tillämpas, beslöt tolv av de företag som drabbats av uppenbart olagliga saluförbud att tillsammans pröva besluten rättsligt.

Företagen i Nordic Food Supplement Alliance är: Alpha Plus AB, Bättre Hälsa AB, Edura AB (Thorne), Egenvårdspoolen AB, Great Earth AB, Greatlife Group AB (Innate Response), Holistic Sweden AB, Hälsokraft (butikskedja), Kenkou Selfcare AB(Lamberts), Nordic Premium Group AB (Solgar, Terranova, Nordiq), RevivaBio AB, Au Naturel Inc (Solaray). Juridisk och vetenskaplig samordnare var Rolf Forslund tillsammans med Lennart Holmgren, samt Marcus Angström, 7WISE Advokatbyrå.


*) Historik: Kontrollhandboken från Livsmedelsverket har kompletteras med Kontrollwikipå internet. Här informeras kommunerna om att de kan utfärda saluförbud för kosttillskott som överstiger de så kallade upper limit-värden tagna ur ett informellt förarbete till ett diskussionsunderlag från Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, EFSA, 2006. Kosttillskotts innehåll regleras i Kosttillskottsdirektivet 2002/46/EG vars syfte är att förenkla handeln av kosttillskott och öka konsumentskyddet. Direktivet är införlivat i svensk lag.


Källa: Pressmeddelande från Nordic Food Supplement Alliance, 2018

214 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Commenti


bottom of page