top of page
  • Helene Sandström

Funktionsmedicin förknippas med bättre livskvalitet

Uppdaterat: 8 dec. 2019


En ny studie från Cleveland Clinic i USA ger stöd för att funktionsmedicin kan kopplas till högre hälsorelaterad livskvalitet.


Att faktorer som näring, sömn, fysisk och känslomässig stress, motion och ärftlighet spelar stor roll vid kronisk sjukdom är välkänt. Vid sjukhuset Cleveland Clinic i USA har därför en avdelning för så kallad funktionsmedicin inrättats, eftersom den funktionsmedicinska modellen tar hänsyn till livsstilsfaktorer på ett mer omfattande och systematiskt sätt än vad som är brukligt i den traditionella vården.


Nu har resultaten från den första större kohortstudien av den funktionsmedicinska modellen som används vid Cleveland Clinic publicerats i JAMA Network Open. Resultaten visar att patienternas hälsorelaterade livskvalitet ökar snabbare och i högre grad när funktionsmedicin används vid kronisk sjukdom jämfört med traditionell vård.


– Den här studien är en av de första av sitt slag när det gäller utvärdering av den funktionsmedicinska modellens effekter på patienters hälsorelaterade livskvalitet, säger studiens ledare, Michelle Beidelschies. Funktionsmedicinska vårdutövare har länge menat att deras patienter blir bättre tack vare det systematiskt sätt som de behandlar kroniska sjukdomar på. Nu finns det bevis för att den här modellen faktiskt kan förknippas med ökad livskvalitet.


Snabbare och hållbarare effekt med funktionsmedicin

Studien pågick i två år och omfattade totalt 7 252 vuxna patienter som matchats för att justera för skillnader i samsjuklighet. 1 595 av patienterna behandlades på Cleveland Clinics center för funktionsmedicin medan de övriga togs emot på en vanlig vårdcentral, även den vid Cleveland Clinic.


Patienternas hälsorelaterade livskvalitet bedömdes med frågeformuläret PROMIS®, som är ett validerat instrument för att skatta fysisk och mental hälsa. Det mäter bland annat trötthet, fysisk funktion, smärta, mag-tarmproblem och känslomässigt välbefinnande. Ju högre poängsumma, desto bättre livskvalitet visar mätningen.


På ett halvår hade 31 procent av patienterna vid det funktionsmedicinska centret ökat sin fysiska hälsa med 5 poäng eller mer på PROMIS-skalan, vilket innebär en meningsfull och märkbar effekt på deras välmående i vardagen. Av vårdcentralspatienterna hade bara 22 procent ökat lika mycket.


Efter ett år hade patienterna i funktionsmedicingruppen ungefär samma förbättring som vid halvårsmätningen, men nu hade vårdcentralspatienterna kommit ikapp, och skillnaden var inte längre lika stor mellan grupperna.


Forskarna fortsatte att övervaka förändringar i fysisk hälsa i ett års tid hos två mindre grupper patienter. Mätningar gjordes månad sex och månad tolv under studiens andra år, och de här jämförelserna visade på signifikant större förbättringar hos funktionsmedicingruppen jämfört med vårdcentralsgruppen.


Det finns olika anledningar till varför funktionsmedicinen fungerade bättre. Enligt forskarna kan det ha att göra med skillnader i behandlingsmetod, men även att en annan typ av patienter kanske söker sig till funktionsmedicinen och att de kanske har större tilltro till behandlingen. Framtida studier av den funktionsmedicinska modellen kommer förhoppningsvis att kunna ge svar på de här frågorna.


Källa:


Studien:

Beidelschies M, Alejandro-Rodriguez M, Xinge J, Lapin B, Hanaway P, Rothberg M. Association of the Functional Medicine Model of Care With Patient-Reported Health-Related Quality-of-Life Outcomes. JAMA Netw Open. 2019;2(10):e1914017.


583 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page