typ Writer

Årsmöte 2021-2022

Inbjudan till årsstämma för
Nordic Nutrition Council med gästföreläsare
5:e april 2022 kl 18.00


Härmed bjuds du som medlem i Nordic Nutrition Council in till årsstämman för 2022.
Även i år blir det ett trevligt digitalt möte via zoom och vi har med oss Lars Bern,
ordförande i Metabol Hälsa som gästföreläsare.


Tid: 5 april 2022 kl 18:00
Anmälan: via info.nordicnutritioncouncil@protonmail.com senast den 28:e mars 2022. Vi
behöver ditt för- och efternamn, ev verksamhet, giltig e-mejladress samt
telefonnummer. Länk till stämman skickas senare till dem som bokar sig.
Vi startar mötet kl 18:00 för en kort introduktion och öppnade av årsstämman.
Därefter välkomnar vi författaren och samhällsdebattören Lars Bern, som med stor
erfarenhet kommer att hålla ett föredrag om ”näringens betydelse för den metabola
hälsan”.
Därefter hålls själva årsstämman med frågor som vi behöver fatta gemensamma
beslut om, se bifogad agenda.

Viktigt att du tar del av styrelsens proposition som beskriver förslag om
sammangående med föreningen för Metabol Hälsa. Se bifogade texter

Varmt Välkomna!

Nordic Nutrition Council

E: info.nordicnutritioncouncil@protonmail.com | W: www.nordicnutritioncouncil.com

Agenda för NNC:s årstämma 5:e April, 2022, kl 18:00


A. Inledning och öppning av Mona B Sjöberg, styrelseordförande i Nordic Nutrition
Council.
B. Föredrag med Lars Bern om ”näring kopplat till metabol hälsa”. Tid, ca 30 minuter.
C. Agenda för stämman:
1. Val av ordförande och sekreterare för mötet
2. Fastställande av röstlängd för mötet
3. Val av protokolljusterare och rösträknare
4. Fråga om kallelse till stämman har skett på rätt sätt
5. Fastställande av dagordning
6. Framläggande av styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste
verksamhetsåret
7. Framläggande av förvaltningsberättelse, samt balans- och resultaträkning för
det senaste verksamhetsåret
8. Framläggande av revisionsberättelse för det senaste verksamhetsåret
9. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för det senaste verksamhetsåret
10. Fastställande av medlemsavgifter – oförändrad dvs. 295 kr/år
11. Val av styrelseledamöter och suppleanter enligt valberedningens förslag
12. Val av revisor
13. Val av valberedning.
14. Proposition från styrelsen om möjlig sammangående mellan föreningen
Metabol Hälsa och NNC med uppdaterade stadgar.
15. Övriga frågor
16. Avslut av årsmötets föreningsstämma

Endast betalande medlemmar har rösträtt.
Varmt välkommen!
Med vänliga hälsningar
Styrelsen
Nordic Nutrition Council

Proposition gällande samgående av föreningarna Nordic Nutrition Council och Riksföreningen för Metabol Hälsa

Proposition gällande samgående av föreningarna Nordic Nutrition Council och
Riksföreningen för Metabol Hälsa inför årstämman den 5:e april 2022
Med anledning av att de båda föreningarna Nordic Nutrition Council, NNC, och Riksföreningen för
Metabol Hälsa, MS, har mycket likartade visioner och åtaganden har styrelsen för NNC lyft frågan om
samgående för att skapa synergieffekter och bättre möjligheter för framgång i våra gemensamma
frågor.
Riksföreningen för Metabol Hälsa
Riksföreningen för Metabol Hälsa (org.nr: 802507-8695) bildades i mars 2017.
Föreningen skall verka för att sprida information och kunskap om hur man tar ansvar för och vårdar
sin metabola hälsa så att man slipper drabbas av en eller flera av de s.k. välfärdssjukdomarna och
inte ligger den redan överbelastade sjukvården till last.
Föreningen Nordic Nutrition Council
Föreningen Nordic Nutrition Council (org.nr: 802495 – 6651) bildades sommaren 2015.
Nordic Nutrition Council är en ideell förening som verkar för att skapa förutsättningar för en god
folkhälsa i nuet och för framtiden. Detta genom att på god vetenskaplig grund öka samhällets
kunskap inom området kost och nutrition samt öka insikten om näringsämnens inverkan på hälsan.
Förslag till sammanslagning
Styrelserna för dessa båda föreningar har i diskussioner enats om det gynnsamma med en
sammanslagning för att bättre kunna ge service till sina medlemmar och agera i sakfrågorna kring
naturlig, metabol, hälsa.
För att en sammanslagning ska bli möjlig har en process inletts där styrelserna i de båda föreningarna
ser över sina respektive manifest och stadgar.
Styrelsen för Nordic Nutrition Council föreslår därför stämman att ge styrelsen i uppdrag
att gå vidare med processen för en sammanslagning och att skapa förutsättningar för en
god, stabil och stark ny konstellation tillsammans med Riksföreningen Metabol Hälsa.

Årsredovisning 2021